Συγκεκριµένα, οφείλουν να υποβάλλουν πρώτο αίτηµα πληρωµής έως την ηµεροµηνία του παρακάτω πίνακα, προκειµένου να τηρήσουν την υποχρέωση της παραγράφου 4 του άρθρου 26 της 13158/2017 ΥΑ, έως:

 • Στερεά Ελλάδα: 27/10/2022
 • ∆υτική Ελλάδα: 2/11/2022
 • Ανατ. Μακεδονία & Θράκη: 29/10/2022
 • ∆υτική Μακεδονία: 5/11/2022
 • Ήπειρος: 30/10/2022
 • Θεσσαλία: 29/10/2022
 • Πελοπόννησος: 10/11/2022
 • Κρήτη: 23/11/2022
 • Κ. Μακεδονία: 11/11/2022
 • Αττική: 2/11/2022
 • Νότιο Αιγαίο: 6/11/2022

Παράλληλα, όλοι οι δικαιούχοι των ανωτέρω Περιφερειών οφείλουν να υποβάλλουν αίτηµα πληρωµής για τουλάχιστον το 20% της δηµόσιας δαπάνης του σχεδίου τους έως τις 30 Νοεµβρίου 2022 (σε εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 26 της 13158/2017 ΥΑ).

Συνεπώς όσοι δικαιούχοι δεν έχουν υποβάλει ακόµα αίτηµα πληρωµής πρέπει να µεριµνήσουν ώστε το πρώτο αίτηµα πληρωµής να αφορά τουλάχιστον το 20% της δηµόσιας δαπάνης. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν το πρώτο αίτηµα πληρωµής δεν υπερβαίνει το 20% της δηµόσιας δαπάνης, µε δεδοµένο ότι η εξέταση ενός αιτήµατος πληρωµής απαιτεί χρόνο, ενδέχεται να µην υπάρχει επαρκής χρόνος για την επιβολή επιπλέον αιτήµατος πληρωµής έως τις 30 Νοεµβρίου. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος της απένταξης του δικαιούχου λόγω µη τήρησης της υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 26 της 13158/2017 ΥΑ.

Οι δικαιούχοι των Περιφερειών Ιονίων νήσων και Βορείου Αιγαίου:

α) αν δεν έχουν υποβάλει ακόµα το πρώτο αίτηµα πληρωµής, αυτό πρέπει να υποβληθεί έως τις 30/11/2022 και δεν µπορεί να υπολείπεται του 20% της δηµόσιας δαπάνης.

β) αν έχουν υποβάλει πρώτο αίτηµα πληρωµής πριν τις 31/8/2022 και αυτό υπολείπεται του 20 % της δηµόσιας δαπάνης, πρέπει µέχρι τις 30/11/2022 να υποβάλλουν και άλλο αίτηµα πληρωµής ώστε αθροιστικά τα αιτήµατα πληρωµής να ξεπερνούν το 20% της δηµόσιας δαπάνης.

Τέλος, οι δικαιούχοι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που έχουν ενταχθεί µε την 1916/12-03-2021 απόφαση ένταξης πράξεων, οφείλουν να υποβάλλουν το πρώτο αίτηµα πληρωµής τους έως τις 12/03/2023 και αυτό δεν πρέπει να υπολείπεται του 20% της δηµόσιας δαπάνης.